سوابق تحصیلی

کارشناسی زبان خارجه

گرایش مترجم انگلیسی

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

گرایش مطالعات جهان

موسسه/دانشگاه: علوم تحقیقات تهران

مهارت ها

Word

100%

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

80%

پروژه ها

عنوان پروژه: ترجمه فصلنامه

توضیحات: بیش از 10 ترجمه

دوره ها و گواهینامه ها

تماس با من